Resume Bulgarie

Le développement des compétences à travers un travail axé sur les projets

Six écoles d´enseignement maternelle et primaire (Espagne, Italie, Bulgarie, Lituanie, Portugal et France) participeront à ce projet selon l'expérience de chacune afin d’apporter de nouvelles méthodologies et de mettre en œuvre une pédagogie de projets visant à optimiser les compétences des élèves

Развитие на ключовите компетентности чрез проектобазирани дейности

В проекта  участват шест начални училища и детски градини от Испания, Италия, България, Литва, Португалия и Франция, които според опита на всяко от тях, ще обогатят проекта с нови методологии и ще реализират педагогика на проекти, с цел усъвършенстване на уменията на уениците

В европейската рамка (Стратегия "Европа 2020") беше постигнато съгласие относно целите на европейските образователни системи: нашите ученици трябва да достигнат в края на задължителното си образование основните умения за ефективно развитие в променящото се общество и да изградят активно, демократично бъдеще; това се постига посредством развитие на  КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ.

Подходът на обучение чрез компетентности реализра по-конкретно, по- активно и по-устойчиво обучение. Това е един от ключовите елементи на настоящите реформи за адаптиране на училището към нуждите на нашето време

За да следваме този нов педагогически подход към европейските умения, възниква необходимостта от промяна в методологията в различните училища на партньорството. Необходимостта от тази промяна е породена, в някои училища в партньорството, от демотивирането и ниските резултати на учениците, наблюдавани чрез показатели оценки и оценяване на различни образователни нива.

Дори когато някои от училища в партньорството вече са запознати с педагогиката на проектите и с придобиването на умения, те усещат необходимостта от обновяване на опита и разширяване, по-широкото разпространението  и особено сред младите учители, които се присъединяват към екипите ни всяка година.

Поради тези причини планираме да обединим новаторски практики и да приложим нови методологии за обучение в нашите класни стаи, за да подобрим значително резултатите и мотивацията на всички ученици. Това развитие в нашите практики има за цел да окаже значително влияние върху цялата образователна общност.

Ще реализираме европейски проект, базиран на ОБУЧЕНИЕ ПО КОМПЕТЕНТНОСТИ ЧРЕЗ ПРОЕКТНА РАБОТА в детска градина и началното училище.

За да се оптимизира ученето чрез компетентности, е необходимо да се прилагат по-активни и контекстуализирани методологии. Чрез подпомагане на включването и активното участие на всички ученици, чрез придобиване и използване на новите знания в реални ситуации, проектът ще генерира устойчиво и преносимо обучение.

За учебния процес - обучение по компетенции и интерактивни стратегии са най-подходящите, защото позволяват да споделят и изградят знания, които динамизират урока, чрез словесен съвместен обмен на идеи.

По отношение на методологията РАБОТНИТЕ ПРОЕКТИ могат да отговорят на развитието на основните умения в детската градина и началното училище.

Основната идея на нашия проект е, че успехът на ученика е изисква сътрудничество между всички, които са включени в обучението. Те трябва да се научат по-добре да се познават, повече да се  уважават и ценят помежду си и развиват базовите компетенции на децата от детската градина, до началното училище и по нататък.

Проектът приема  предизвикателството на обучение от детската градина през началното образование в партньорство със семействата на децата и колеги, които са в мотивирани преподавателски екипи.

По време на проекта работата ще се съсредоточи върху придобиването на достатъчно знания, които да позволят реализиране на дейности ПО ПРОЕКТИ и различните въздействащи и новаторски методологии, като се работи по КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ по различен начин. През двете години на проекта работата ще се съсредоточи и върху МЕТОДОЛОГИЯТА НА РАБОТАТА ПО ПРОЕКТИ. Тя ще реализира всички постижения в областта на ключовите компетенции, за да изпълни тази нова методология.

Ще бъдат проведени четири съвместни работни проекта в участващите училища (две в детска градина и две в начално училище) и четири проекта за свободен избор (два проекта в детска градина и две в начално училище)  през двете години от продължителността на проекта. Тази работа по проекта ще доведе до постепенно премахване на учебниците,  учителите в сътрудничество с учениците ще изберат индивидуалните проектил