Europ   

“The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”

“Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication (communication) n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.”

 

Resume Bulgarie

Le développement des compétences à travers un travail axé sur les projets

Six écoles d´enseignement maternelle et primaire (Espagne, Italie, Bulgarie, Lituanie, Portugal et France) participeront à ce projet selon l'expérience de chacune afin d’apporter de nouvelles méthodologies et de mettre en œuvre une pédagogie de projets visant à optimiser les compétences des élèves

Развитие на ключовите компетентности чрез проектобазирани дейности

В проекта  участват шест начални училища и детски градини от Испания, Италия, България, Литва, Португалия и Франция, които според опита на всяко от тях, ще обогатят проекта с нови методологии и ще реализират педагогика на проекти, с цел усъвършенстване на уменията на уениците

В европейската рамка (Стратегия "Европа 2020") беше постигнато съгласие относно целите на европейските образователни системи: нашите ученици трябва да достигнат в края на задължителното си образование основните умения за ефективно развитие в променящото се общество и да изградят активно, демократично бъдеще; това се постига посредством развитие на  КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ.

Подходът на обучение чрез компетентности реализра по-конкретно, по- активно и по-устойчиво обучение. Това е един от ключовите елементи на настоящите реформи за адаптиране на училището към нуждите на нашето време

За да следваме този нов педагогически подход към европейските умения, възниква необходимостта от промяна в методологията в различните училища на партньорството. Необходимостта от тази промяна е породена, в някои училища в партньорството, от демотивирането и ниските резултати на учениците, наблюдавани чрез показатели оценки и оценяване на различни образователни нива.

Дори когато някои от училища в партньорството вече са запознати с педагогиката на проектите и с придобиването на умения, те усещат необходимостта от обновяване на опита и разширяване, по-широкото разпространението  и особено сред младите учители, които се присъединяват към екипите ни всяка година.

Поради тези причини планираме да обединим новаторски практики и да приложим нови методологии за обучение в нашите класни стаи, за да подобрим значително резултатите и мотивацията на всички ученици. Това развитие в нашите практики има за цел да окаже значително влияние върху цялата образователна общност.

Ще реализираме европейски проект, базиран на ОБУЧЕНИЕ ПО КОМПЕТЕНТНОСТИ ЧРЕЗ ПРОЕКТНА РАБОТА в детска градина и началното училище.

За да се оптимизира ученето чрез компетентности, е необходимо да се прилагат по-активни и контекстуализирани методологии. Чрез подпомагане на включването и активното участие на всички ученици, чрез придобиване и използване на новите знания в реални ситуации, проектът ще генерира устойчиво и преносимо обучение.

За учебния процес - обучение по компетенции и интерактивни стратегии са най-подходящите, защото позволяват да споделят и изградят знания, които динамизират урока, чрез словесен съвместен обмен на идеи.

По отношение на методологията РАБОТНИТЕ ПРОЕКТИ могат да отговорят на развитието на основните умения в детската градина и началното училище.

Основната идея на нашия проект е, че успехът на ученика е изисква сътрудничество между всички, които са включени в обучението. Те трябва да се научат по-добре да се познават, повече да се  уважават и ценят помежду си и развиват базовите компетенции на децата от детската градина, до началното училище и по нататък.

Проектът приема  предизвикателството на обучение от детската градина през началното образование в партньорство със семействата на децата и колеги, които са в мотивирани преподавателски екипи.

По време на проекта работата ще се съсредоточи върху придобиването на достатъчно знания, които да позволят реализиране на дейности ПО ПРОЕКТИ и различните въздействащи и новаторски методологии, като се работи по КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ по различен начин. През двете години на проекта работата ще се съсредоточи и върху МЕТОДОЛОГИЯТА НА РАБОТАТА ПО ПРОЕКТИ. Тя ще реализира всички постижения в областта на ключовите компетенции, за да изпълни тази нова методология.

Ще бъдат проведени четири съвместни работни проекта в участващите училища (две в детска градина и две в начално училище) и четири проекта за свободен избор (два проекта в детска градина и две в начално училище)  през двете години от продължителността на проекта. Тази работа по проекта ще доведе до постепенно премахване на учебниците,  учителите в сътрудничество с учениците ще изберат индивидуалните проектил