Europ   

“The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”

“Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication (communication) n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.”

 

Resume_LT

Le développement des compétences à travers un travail axé sur les projets

Six écoles d´enseignement maternelle et primaire (Espagne, Italie, Bulgarie, Lituanie, Portugal et France) participeront à ce projet selon l'expérience de chacune afin d’apporter de nouvelles méthodologies et de mettre en œuvre une pédagogie de projets visant à optimiser les compétences des élèves

Per paskutinius dešimtmečius mūsų visuomenėje vykstantys pasikeitimai kelia įvairius klausimus dėl būsimų piliečių išsilavinimo. Mokykla turi paruošti mokinius ir įvairialypei visuomenei, ir vis reiklesnei darbo rinkai, kuriai būdinga tarptautinė konkurencija. Strategijos „Europa 2020“  rekomendacijoje priimtas susitarimas dėl  Europos mokymo sistemų tikslų: per privalomo mokslo laikotarpį mūsų mokiniai turi įgyti PAGRINDINES KOMPETENCIJAS, tam kad efektyviai įsilietų į besikeičiančią visuomenę ir kurtų partnerystės ir demokratijos pagrindu grįstą ateitį.

Kompetencijomis grindžiamas požiūris į konkretesnį, aktyvesnį ir ilgiau trunkantį mokymąsi. Tai vienas pagrindinių būtinų reformų elementų siekiant pritaikyti mokyklą šiandienos poreikiams.

Ir net jei šalių-partnerių skirtingos mokyklos jau įvaldė projektinio darbo metodiką ir mokymąsi pagal kompetencijas, yra poreikis atnaujinti jų praktikas ir jas plačiau skleisti bei dalintis su naujais, kasmet prie jų kolektyvų prisijungiančiais  pedagogais. Iš tiesų yra sudėtinga sutelkti kartu visą komandą žinant, kad šios metodikos diegimas dažnai reikalauja išsamesnių tyrimų ir ilgesnio pasiruošimo. Šis Erasmus+  projektas galėtų įlieti naujos dinamikos ir žymiai pakelti kolektyvų motyvaciją, skatinant naudoti skirtingų partnerių patirtimi praturtintą praktiką, kas pakeltų mokinių motyvaciją, ir išmokimo/įgytų žinių tvirtumą.

Dėl visų šių priežasčių mes planuojame pritaikyti klasėse naujus mokymo metodus ir inovatyvias praktikas tam, kad ženkliai pagerintume rezultatus ir bendrą mokinių motyvaciją. Šie mūsų praktikų pasikeitimai/pokyčiai turės didelį poveikį visai švietimo bendruomenei.

Taigi, darželyje ir pradinėje mokykloje mes įgyvendinsime projektą „Kompetencijų ugdymas projektinio darbo metodu“.

Pagrindinių įgūdžių lavinimo metodika stipriai keičia mokymo-mokymosi (mokytojas-mokinys) proceso koncepciją, skatina pokyčius organizacijoje ir švietimo kultūroje; ji reikalauja glaudaus pedagogų bendradarbiavimo kuriant mokymo programą ir mokiniams perduodant su mokymu susijusią informaciją, o taip pat darbo praktikos ir mokymo metodų pokyčius.

Siekiant optimizuoti įgūdžių lavinimą, reikia naudoti daugiau aktyvių ir adekvačių mokymo metodų. Tokių, kurie palengvina visų mokinių įsitraukimą ir dalyvavimą, žinių įgijimą ir pritaikymą realiose situacijose, kurie sukuria tvarų, ilgalaikį ir perduodamą vieni kitiems mokymąsi.

Kompetencijų lavinimo mokytojas-mokiniui procesui labiausiai tinkamos interaktyvios strategijos, nes jos leidžia dalintis ir atrasti žinias užsiėmimo metu keičiantis mintimis ir idėjomis. PROJEKTINIS DARBAS tinka pagrindinių įgūdžių įgijimui.

Darbas pagal projektus prisideda prie pagrindinių kompetencijų lavinimo ir ugdymo turinio įsisavinimo. Mokiniai praktiškai, savo nuožiūra taiko žinias, aktyviai taiko šį mokymosi metodą savo tikslams. Šis darbo klasėje metodas padeda mokiniams mokytis mokytis, juos drąsina būti aktyviais ir, kas labai svarbu, kad suteikia prasmę jų mokymuisi.

Pagrindinė projekto mintis yra tai, kad vaiko ugdymosi pasiekimai priklauso nuo glaudaus bendradarbiavimo visų, susijusių su ugdymo procesu. Jie turėtų išmokti geriau vieni kitus pažinti, įvertinti vieni kitų atitinkamas kompetencijas/įgūdžius.

Šis projektas turi būti vykdomas tarptautiniu lygiu, nes  ugdymo įstaigos-partnerės siūlo būtinas inovatyvias metodikas projekto įgyvendinimui, be to, siekiant numatytų tikslų, pedagogams reikia išeiti iš įprastos aplinkos ir keisti mąstymą, atsisakyti senų įsitikinimų tam, kad būtų prieinamas/pasiekiamas kitų patirčių lobynas, būtų keičiamasi nauja darbo metodika (įgūdžių lavinimas/mokymasis per kompetencijas, projektinis darbas).  Kitų mokyklų lankymas, kitokių metodikų,  būdo veikti matymas, ne tradicinio, o keitimosi patirtimi mokymo pavyzdžiai kels motyvaciją/stiprins siekiamybę tapti švietimo bendruomenės raidos ir keitimosi varomąja jėga.

Keturi partneriai (Ispanija, Italija, Bulgarija ir Lietuva) bendradarbiavo daugiašaliame projekte Comenius  2013-2015m. Projekto metu aptarė problemas, su kuriomis susiduriama šalių-partnerių mokyklose, būtinybę keisti ugdymo metodiką dėl menkos mokinių motyvacijos ir suinteresuotumo stokos ar net dėl žemų mokslo pasiekimų/rezultatų. Numatyta galimybė pagerinti situaciją keičiantis metodika mokinių motyvacijos ir rezultatų pagerinimui. Tad buvo nuspręsta sukurti šia tema Erazmus+ projektą.  Naujų partnerių paieška vyko eTwinning‘o, Erazmus+ Facbook‘o ir kt. puslapiuose. Iš daugelio atsiliepusiųjų galimų partnerių atranka vyko pagal turimas ypatybes, kurios būtų naudingos projekto įgyvendinimui. Tokiu būdu į projektą buvo įtrauktos dar dvi  mokyklos (Prancūzija ir Portugalija). Portugalų mokyklų tinklas Da Serra de Aire niekada nėra dalyvavęs europiniame projekte, todėl jiems tai bus nauja patirtis. Ispanų ir prancūzų mokyklos koordinavo du Comenius projektus.

Šeši partneriai buvo atrinkti pagal turimą skirtingą metodinę patirtį kompetencijų lavinimui ir projekto įgyvendinimui:

Prancūzija: ši mokykla, gyvuojanti tik dešimtus metus ir kurios pagrindas yra ankstyvasis anglų kalbos mokymas, siekia pedagoginių inovacijų. Pedagogai nusprendė nenaudoti parengtus darbo metodus, o anglų kalbos mokymąsi įterpti į daugiadisciplininius projektus, kad su anglų kalba būtų susiduriama klasės veiklose visą dieną. Literatūra vaikams užima pagrindinę šių projektų vietą. Meno albumai, kaip pagrindinė mokymo priemonė, pasitelkiami anglų kalbos autentiškumui užtikrinti. Vaikų literatūra naudojama taip pat ir prancūzų kalbos mokymui, parenkant tekstus, pritaikytus pagal amžiaus grupes. Daugelis tarpdisciplininių projektų kuriami apjungiant tokius mokymo dalykus kaip prancūzų ir anglų kalbas, istoriją ir meno istoriją, geografiją ir gamtos mokslus. Tai leidžia ugdyti daugelį mokinių kompetencijų ir kelia didelę motyvaciją.

Portugalija: MATEMATINIŲ ĮGŪDŽIŲ lavinimui įdiegė naują „Algoritmas NRN“ (Skaitmenimis pagrįstas mokymas/mokymasis remiantis  skaičiavimu) metodiką – tai labiau motyvuojantis, lengvesnis, vaikų mąstymą atitinkantis skaičiavimo būdas, pritaikytas ateities poreikiams ir matematinių įgūdžių lavinimui.

Ispanijos mokykloje vykdomas VERSLUMO IR INICIATYVOS kompetenciją ugdantis projektas „Įmonė/bendrovė mano mokykloje“. Šis projektas apima ir kitas regiono mokyklas. Be to šioje mokykloje dėstomas dvikalbis ispanų – anglų mokymas. Anglų kalbos mokymas pradedamas darželyje; geografijos ir gamtos mokslų pamokos vedamos anglų kalba. Ši mokykla gali pasidalinti anglų kalbos mokymo metodika (užsienio kalbos KALBINĖ KOMPETENCIJA).

Lietuvos darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse naudojama novatoriška KALBINIUS ĮGUDŽIUS ugdanti metodika „Konstruktyvus požiūris į skaitymo ir rašybos mokymąsi“. Pedagogai turintys didelę patirtį ugdant specialiųjų poreikių vaikus dalinsis patirtimi bei pateiks projektinių veiklų integracijos galimybių naudą ugdymo procese.

Bulgarija: praėjusio Comenius projekto metu buvo konstatuota, kad šioje mokykloje ugdoma SKAITMENINĖ KOMPETENCIJA  naudojant daugelį įvairių kompiuterinių programų skirtingoms mokomųjų dalykų veikloms įgyvendinti.

Italija: šioje mokykloje informacinės technologijos dėstomos nuo pirmos klasės, o užsienio kalbos (anglų) mokoma jau darželyje (užsienio kalbos KALBINĖ KOMPETENCIJA ir SKAITMENINĖ KOMPETENCIJA). Be to, ši mokykla turi patirties ugdant loginį ir argumentais grįstą mąstymą (MATEMATINĖ KOMPETENCIJA).